Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

dagmarak
5259 6f8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
dagmarak
Często prowadzę z sobą długie rozmowy i jestem przy tym tak mądry, że cza­sami nie rozumiem ani jednego słowa z tego, co mówię.
— Oscar Wilde
Reposted fromkreszendo kreszendo viaszydera szydera
dagmarak
Bo kobiety lubią jak nimi trochę porzucasz po łóżku...
— Z przemyśleń nad herbatą
Reposted fromsoadysta soadysta viaszydera szydera
dagmarak
9949 fea7
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
dagmarak
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
dagmarak

Tolerancja

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?
Budowa ściany wokół siebie - marna sztuka.
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą.
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam.

Na miły Bóg,
życie nie tylko po to jest, by brać,
życie nie po to, by bezczynnie trwać,
i aby żyć - siebie samego trzeba dać.

Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka,
a przecież każdy włos, tak jak nasze lata - policzony.
Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci.
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam.

Stanisław Soyka
Reposted fromcudoku cudoku viapoezja poezja
dagmarak
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera
dagmarak
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
0800 7ade 500

forevernoon:

Cartier Bresson

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
dagmarak
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
dagmarak
Jaki kolor powinna mieć bieliznaktórą zdjąłbyś najchętniej?
— Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted fromolakocie olakocie viaszydera szydera
dagmarak
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
9468 8e13
Reposted fromwowimtired wowimtired viaszydera szydera
dagmarak
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaszydera szydera
dagmarak
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaszydera szydera
2763 ad16 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
dagmarak
Każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
1971 f71a
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
5730 447c
Reposted fromlouse louse viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl