Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

dagmarak
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
dagmarak
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
dagmarak
dagmarak
8372 98fc 500
dagmarak
8368 b4a1 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaretaliate retaliate
dagmarak
4530 18e1 500
Reposted fromnutt nutt viaretaliate retaliate
dagmarak
9055 9ffc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate

May 22 2019

dagmarak
8547 f43d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
dagmarak
2657 b8d3 500
dagmarak
dagmarak
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
dagmarak

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Reposted fromgruetze gruetze viainsanedreamer insanedreamer

April 28 2019

dagmarak
dagmarak
1894 765b
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
7175 c9d6 500
Reposted from2017 2017 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl