Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2019

dagmarak
dagmarak
3332 8dac 500
Reposted fromPoranny Poranny viapolciak polciak
dagmarak
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak
dagmarak
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viapolciak polciak
dagmarak
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
dagmarak
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
dagmarak

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaretaliate retaliate
dagmarak
1871 4b9b
Reposted fromPuls Puls viascared scared
dagmarak
7379 2d60
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaladziewczynka maladziewczynka
dagmarak
Być może dzisiaj jest ostatnim dniem pewnego rozdziału. Być może wstając jutro rano nic nie będzie takie jak dawniej. Być może powodem tym będzie książka, spotkanie dawno niewidzianej osoby, zwykły zbieg okoliczności czy odkładana ciągle na później rozmowa. Być może na moment stracisz grunt pod nogami, być może poczujesz się słaby i zawiedziony. Być może to tylko nowy początek zupełnie pięknej historii.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

May 29 2019

dagmarak
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
dagmarak
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
dagmarak
dagmarak
8372 98fc 500
dagmarak
8368 b4a1 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaretaliate retaliate
dagmarak
4530 18e1 500
Reposted fromnutt nutt viaretaliate retaliate
dagmarak
9055 9ffc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate

May 22 2019

dagmarak
8547 f43d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl